نظام آموزشی فنی و حرفه ای

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان با بيش از 20 سال سابقه در آموزش و ارتقاء سطح دانش کارکنان شرکتهاي تابع وزارت نيرو در خوزستان با توجه به نياز صنعت به استفاده از دوره ها و آموزشهاي فني و حرفه اي در سال 1389 موفق به دريافت مجوز و تأسيس مرکز آموزش با نظارت و مطابق استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور با نام مجتمع فني و حرفه اي از کد صنعت آب و برق خوزستان جهت آموزش خواهران و برادران گرديده.

در اين مجتمع آموزش در رشته هاي مکانيک ، برق ، الکترونيک ، فناوري اطلاعات ، خدمات آموزشي عمران ، بهداشت و ايمني مجوز آموزشي صادر گرديده که نظر در کدام از اين رشته ها نيز مي توان با توجه به نياز از حرفه هاي تعريف شده استاندارد آموزش و در صورت قبول در آزمونهاي تئوري و عملي گواهي بين المللي دريافت نمود و يا با توجه به نياز صنعت حرفه اي جديد با استاندارد مورد نياز تعريف و پس از تأييديه نيز گواهينامه جهت آن حرفه صادر نمود.

ارتباط مستقیم

  • شماره تماس : 33340828 - 061
  • شماره تماس : 33347242 - 061
  • شماره تماس : 33343124 - 061