• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 
 
استانداردهاي آموزشي عمران
رديفنام دورهظرفيتشماره استاندارد دورهتئوريعمليخواهرانبرادراناصل پروانهمبلغ سال جاريدريافت
1 نقشه کش عمومی ساختمان درجه دو100-32/54/2/41362664900500 دريافت
2 نقشه کشی ساختمان با اتوکد100-32/54/1/1/11152004270000 دريافت
3 متصدی تعیین صورت وضعیت200-32/28/1/229481960200 دريافت
4 تکنسین آزمایشگاه بتن209-74/77/1/29324کاورزی+1390 دريافت
5 تکنسین آزمایشگاه مکانیک خاک200-22/68/1/210540کارورزی+1790 دريافت
6 طراحی نمای ساختمان به کمک نرم افزار ME-DESING-AND200-32/54/2/2/5812500000 دريافت
7 فن ورز آزمایشگاه کارگاهی بتن200-12/18/1/214260 دريافت
8 فن ورز آزمایشگاه مصالح ساختمانی209-74/75/1/214340 دريافت
9 کارگر عمومی نقشه برداری درجه 3200-31/22/3/1/125120 دريافت
10 کارور GPS200-31/39/2/14015پروژه+451633500 دريافت
12