• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

اعضاء هیأت امنای مجتمع

 

1) معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی (رییس هیات امنا)

 

2) مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان (قائم مقام هیات امنا)

 

3) رییس مرکز آموزش های تخصصی و صلاحیت حرفه ای صنعت آب و برق (عضو هیات امنا)

 

4) مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان (عضو هیات امنا)

 

5) یکی از معاونین سازمان آب و برق خوزستان، به پیشنهاد قائم مقام (عضو هیات امنا)

 

6) مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان (عضو هیات امنا)

 

7) مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق اهواز (نیروگاه رامین) (عضو هیات امنا)

 

8) مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان (عضو هیات امنا)

 

9) رییس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان (دبیر و عضو هیات امنا)

 

10) حداکثر 2 نفر از شخصیت های علمی یا صاحب نظران و مسئولین صنعت آب و برق که می توانند در پیشرفت مجتمع نقش مؤثر داشته باشند، به پیشنهاد قائم مقام (عضو هیات امنا)

 

وظایف و اختیارات هیأت امناء

الف) تصویب آیین نامه داخلی

 

ب) تصویب سازمان اداری مجتمع

 

ج) بررسی و تصویب بودجه سالانه

 

د) رسیدگی و تصویب حساب ها و تراز نامه سالانه

 

ه) تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی مجتمع و مصرف آن

 

و) انتخاب رئیس مجتمع و تعیین حقوق و مزایا و پاداش سالانه وی

 

ز) تعیین اعضای شورای مجتمع وتعیین حق الزحمه آن ها بر اساس پیشنهاد رذئیس مجتمع

 

ح) تعیین حسابرس و تعیین حق الزحمه آن

 

ط) تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی مجتمع

 

ی) کوشش برای جلب و تأمین کمک های مختلف اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی و ... جهت توسعه و نجهیز مجتمع

 

ک) اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال مجتمع و پیشنهاد به وزیر نیرو جهت تصویب

 

ل) اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساس نامه و پیشنهاد به وزیر نیرو جهت تصویب

 

م) تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی و کارگاهی تابعه مجتمع و تعیین نحوه مشارکت مجتمع در دیگر مراکز و مؤسسات