مأموریت مجتمع

 • برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی
 • برگزاری دوره های بلند مدت آموزشی
 • ایجاد و راه اندازی کارگاه ها و آزمایشگاه های مورد نیاز جهت انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی
 • انجام فعالیت های مطالعاتی، پروژه های تحقیقاتی و خدمات فنی و مهندسی
 • انجام خدمات آموزشی شامل تهیه و انتشار جزوات و کتب آموزشی و نشریات فنی، تهیه و تکثیر فیلم و اسلاید و سایر موارد کمک آموزشی
 • انجام خدمات مشاوره ای در امور برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی
 • ایجاد کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی و برگزاری سمینارها و سخنرانی های علمی و فنی
 • مشارکت در اجرای پروژه های صنعت آب و برق در قالب فعالیت های کارآموزی و کارورزی
 • انجام عملیات و معاملاتی که برای اجرای مقاصد مجتمع ضروری بوده و به صرفه و صلاح مجتمع باشد
 • همکاری با دیگر مراکز آموزشی و تحقیقاتی و سرمایه گذاری و مشارکت در مراکز و مؤسساتی که موضوع فعالیت آن ها با اهداف مجتمع مرتبط باشد
 • ارائه و اجرای دوره های ویژه بازآموزی و ارتقاء مهندسین، کارشناسان و سایر کارکنان با تأکید بر دوره های شغلی سازمانی
 • ایجاد مراکز آموزشی آزاد و فنی حرفه ای و اجرای دوره های آموزشی مرتبط با تصویب هیأت امنا