فهرست آزمون ها


ردیف عنوان آزمون شرکت متقاضی محل خدمت شروع ثبت نام پایان ثبت نام زمان آزمون دریافت آگهی دریافت بنر سایت آزمون
1 آگهی جذب و بکارگیری نیروی انسانی دزیاران کارون و موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی حافظین امنیت پادنا اهواز 1403/04/16 1403/04/27 1403/05/05
دریافت آگهی
دریافت بنر
ورود به سامانه
2 آگهی جذب و بکارگیری نیروی انسانی شرکت های پیمانکاری طرف پیمان شرکت توزیع نیروی برق اهواز اهواز 1403/04/04 1403/04/15 1403/04/22
دریافت آگهی
دریافت بنر
ورود به سامانه
3 آگهی جذب و بکارگیری نیروی انسانی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی - 1402/12/17 1402/12/20 1402/12/26
دریافت آگهی
دریافت بنر
ورود به سامانه
4 آگهی جذب نیروي کار در قالب قرارداد نیروي حجمی شرکت آبادگران صنعت بختیاری - 1402/08/28 1402/09/19 1402/10/01
دریافت آگهی
دریافت بنر
ورود به سامانه