کلام ریاست

چشم انداز مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان تبدیل آن به یک مجموعه‌ی پیشرو، خلاق و روزآمد در ارائه‌ی خدمات آموزشی تخصصی صنعت آب و برق و همچنین مجموعه ای ایده پرداز ، فرصت ساز و ارزش آفرین در حوزه‌ی پژوهش و تبدیل دانش به فناوری است.

 

 

 

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

مجتمـع عالـی آموزشـی و پژوهشـی صنعـت آب و بـرق خوزسـتان موسسـه ای اسـت آموزشـی و پژوهشـی کـه بـه صـورت خودگـردان و تحـت نظـارت هیات امنـاء اداره می شـود. ریاسـت هیـات امنـاء را معاونـت محتـرم وزیـر نیـرو در امـور تحقیقات و منابع انسـانی به عهده دارند.

چشم انداز مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان تبدیل آن به یک مجموعه‌ی پیشرو، خلاق و روزآمد در ارائه‌ی خدمات آموزشی تخصصی صنعت آب و برق و همچنین مجموعه ای ایده پرداز ، فرصت ساز و ارزش آفرین در حوزه‌ی پژوهش و تبدیل دانش به فناوری است.

  • ایده پرداز
  • فرصت ساز
  • ارزش آفرین

اخبار و اطلاعیه ها

پذیرش دانشجو بدون کنکور

به اطلاع متقاضیان ثبت‌ نام در پذیرش دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته می رساند، زمان ثبت ‌نام در دوره های کاردانی از روز دوشنبه 16 بهمن لغایت پنجشنبه 19 بهمن و ثبت‌ نام در دوره های کارشناسی نا ...

تقدیر نامه

در حاشیه ششمین نشست روسای مراکز جامع علمی و کاربردی استان خوزستان از آقای دکتر هودگر ریاست مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آب و برق خوزستان به جهت مشارکت و فعالیت موثر  مجموعه مرکز آب و برق در ب ...

مرکز آموزش علمی - کاربردی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

شرکت هايی که تاکنون افتخار همکاری با آنها را داشته ايم...