• امروز يکشنبه 13 آذر ماه 1401

دوره هاي کوتاه مدت

 

معرفی :

1_ دوره هاي آموزشي کوتاه مدت دوره هاي هستند که در ضمن خدمت کارکنان براي آنها برگزار مي گردد. اين دوره ها به دوبخش زير تقسيم مي شوند:
      1_1_ آموزش کارکنـان صنعت آب و برق از طريق همکاري با شرکت هاي تابعه با برنامه ریزي و اجراي دوره هاي آموزشي کوتاه مدت در گرايش هاي آب، آب و فاضلاب، محيط زيست، نيروگاه، انرژي، شبکه هاي انتقال و توزيع نيروي برق، رايانه، ايمني، اداري، زبان، مالي، مديريت مي باشد که اين دوره ها در دو بخش به شرح ذيل برگزار مي گردد:
الف: دوره­هاي تخصصي و اختصاصي
ب: دوره­هاي نظام جامع آموزشي کارکنان وزارت نيرو
      1_2_ دوره هاي آموزش کارکنان دولت، و ساير سازمان ها و ارگان ها با مجوز هاي اخذ شده و تفاهم نامه هاي زير: اجراي دوره هاي آموزش کارکنان دولت در زمينه در حيطه «فرابري داده ها» و «اداري» و صدور گواهينامه بر اساس مجوز شماره 14403/1803 مورخه 5 اردیبهشت 1386 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور .
            2_1_ تفاهم نامه همکاري آموزشي با سازمان فني و حرفه­اي.
            2_2_ اخذ پروانه مجتمع فني و حرفه اي آزاد از سازمان فني و حرفه اي کشور.
            2_3_ اخذ مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي براي شاغلين بخش حمل و نقل جاده اي از سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان خوزستان.
            2_4_ تفاهم­نامه اجراي دوره هاي آموزشي مديريت مصرف انرژي با سازمان بهره وري انرژي ايران.
            2_5_ تأسيس مرکز آموزشي زبان آب و برق خوزستان تحت نظارت آموزشگاه زبان سيمين تهران.

 

فهرست دوره هاي آموزشي کوتاه مدت (دوره هاي ضمن خدمت کارکنان)

دوره هاي فني
دوره هاي غير فني
دوره هاي عمومي و توجيهي
دوره هاي کارگري

 

ارتباط مستقيم :

پست الکترونيک :

ShortTime_Training@kwphc.ir

شماره تماس :

33345728 - 061