کلام ریاست

چشم انداز مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان تبدیل آن به یک مجموعه‌ی پیشرو، خلاق و روزآمد در ارائه‌ی خدمات آموزشی تخصصی صنعت آب و برق و همچنین مجموعه ای ایده پرداز ، فرصت ساز و ارزش آفرین در حوزه‌ی پژوهش و تبدیل دانش به فناوری است.

 

 

 

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

مجتمـع عالـی آموزشـی و پژوهشـی صنعـت آب و بـرق خوزسـتان موسسـه ای اسـت آموزشـی و پژوهشـی کـه بـه صـورت خودگـردان و تحـت نظـارت هیات امنـاء اداره می شـود. ریاسـت هیـات امنـاء را معاونـت محتـرم وزیـر نیـرو در امـور تحقیقات و منابع انسـانی به عهده دارند.

چشم انداز مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان تبدیل آن به یک مجموعه‌ی پیشرو، خلاق و روزآمد در ارائه‌ی خدمات آموزشی تخصصی صنعت آب و برق و همچنین مجموعه ای ایده پرداز ، فرصت ساز و ارزش آفرین در حوزه‌ی پژوهش و تبدیل دانش به فناوری است.

  • ایده پرداز
  • فرصت ساز
  • ارزش آفرین

اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری آزمون استخدامی

شرکت دزیاران کارون و موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی حافظین امنیت پادنا، طرف قرارداد شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود از بین افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید

برگزاری آزمون استخدامی

شرکت های پیمانکاری طرف پیمان شرکت توزیع نیروی برق اهواز به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز خود از بین افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید

دوره های درحال برگزاری


مرکز آموزش علمی - کاربردی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

شرکت هايی که تاکنون افتخار همکاری با آنها را داشته ايم...