• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 
 
استانداردهاي آموزشي مکانيک
رديفنام دورهظرفيتشماره استاندارد دورهتئوريعمليخواهرانبرادراناصل پروانهمبلغ سال جاريدريافت
1 نقشه کش صنعتی درجه دو100-32/12/2/32056060 دريافت
2 نقشه کش و طراح به کمک رایانه100-32/97/1/32242564000000 دريافت
3 نقشه خوان100-32/18/1/253910 دريافت
4 CATIA نقشه کش و طراح صنعتی با100-32/14/2/1732570 دريافت
5 Mechanical Desktop کاربر300-32/132/1841360 دريافت