استانداردهاي آموزشي ايمني و بهداشت

رديفنام دورهظرفيتشماره استاندارد دورهتئوريعمليخواهرانبرادراناصل پروانهمبلغ سال جاريدريافت
1 مسئول حفاظت و ایمنی320-71/97/1/3701304120000 دريافت
2 امدادگر حوادث325-51/63/1/185312212000 دريافت
3 تکنسین عملیات امدادو نجات آتش نشانی325-81/39/1/2488کارورزی+1204752000 دريافت
4 سر آتش نشان صنعتی325-81/55/1/393522295000 دريافت