• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 
 
استانداردهاي آموزشي خدمات آموزش
رديفنام دورهظرفيتشماره استاندارد دورهتئوريعمليخواهرانبرادراناصل پروانهمبلغ سال جاريدريافت
1 حسابدار عمومی مقدماتی301-10/15/2/560701122660 دريافت
2 حسابدار عمومی تکمیلی301-10/15/1/3/159911839915 دريافت
3 کاربر زبان فنی و حرفه ای خارجی321-99/95/1/2192240 دريافت
4 مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی321-91/34/1/33866840000 دريافت
5 مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده327-20/12/1/3120641512473 دريافت
6 پژوهشگر عمومی322-19/29/1/22931840000 دريافت
7 روخوانی و روانخوانی قرآن کریم321-49/95/1/2550 دريافت
8 کتابدار321-91/98/2/226540 دريافت
9 نگارنده مکاتبات عمومی به زبان خارجی321-95/36/2/2721140 دريافت
10 نگارنده متون خارجی - آیین نگارش321-51/24/1/2802400 دريافت
12