• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 
 
استانداردهاي آموزشي فناوري اطلاعات
رديفنام دورهظرفيتشماره استاندارد دورهتئوريعمليخواهرانبرادراناصل پروانهمبلغ سال جاريدريافت
1 رایانه کار DIRECTOR MX 301-61/47/1/228521460025 دريافت
2 رایانه کار SPSS درجه دو302-19/86/2/2816561330 دريافت
3 TCP/IP رایانه کار303-42/14/1/28160 دريافت
4 رایانه کار تدوین فیلم و صدا با ssp301-63/51/1/2521323260250 دريافت
5 رایانه کار حسابداری مالی301-10/18/1/556400 دريافت
6 رایانه کار "ORACEL"ORACEL OPRATOR300-84/28/1/224481808730 دريافت
7 شهروند الکترونیکی E-CITIZEN 303-42/24/1/5/215321044698 دريافت
8 طراح گرافیک رایانه ای301-66/51/1/3501503200000 دريافت
9 طراح مقدماتی صفحات WEB 301-66/43/1/3451453200000 دريافت
10 ACCESS & SQL-SERVER کاربر بانک اطلاعاتی300-84/80/1/3/2691112666318 دريافت
12345