• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 
 
استانداردهاي آموزشي الکترونيک
رديفنام دورهظرفيتشماره استاندارد دورهتئوريعمليخواهرانبرادراناصل پروانهمبلغ سال جاريدريافت
1 الکترونیک کار صنعتی208-52/53/1/53303850 دريافت
2 درجه 2 PLC کارور200-84/55/2/48630پروژه+1560 دريافت