• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 
 
استانداردهاي آموزشي برق
رديفنام دورهظرفيتشماره استاندارد دورهتئوريعمليخواهرانبرادراناصل پروانهمبلغ سال جاريدريافت
1 برقکار ساختمان درجه یک208-55/28/1/41192710 دريافت
2 برقکار ساختمان درجه دو208-55/28/2/42904105600000 دريافت
3 برق صنعتی درجه 2308-55/28/2/42904105600000 دريافت
4 کارور PLC درجه 2300-84/55/2/4861564875000 دريافت