• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

سهامداران مجتمع

 

سرمایه مجتمع به یکصد سهم مساوی تقسیم شده، که این سرمایه تماماً توسط سهامداران به شرح ذیل پرداخت گردیده است :

 

1) شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور

 

2) شرکت بهره برداری سد و نیروگاه کرخه برق آبی

 

3) شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق خوزستان

 

4) شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان

 

5) شرکت نولید و بهره برداری سد ونیروگاه مسجد سلیمان

 

6) شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کارون 3 برق آبی

 

7) شرکت بهره بهره برداری از شبکه های کرخه و شاوور

 

8) شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

 

9) شرکت مدیریت تولید برق اهواز (نیروگاه رامین)

 

10) شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان