• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

امور آموزش کوتاه مدت

 

شرح وظایف :

1_ ارزيابي و نظارت بر دوره هاي آموزشي کوتاه مدت (دوره هاي ضمن خدمت کارکنان ) و دوره هاي بلند مدت (دانشجويي).
2_ تهيه آمارهاي مختلف عملکردي مورد نيازمجتمع.
3_ تهيه تقويم آموزشي سالانه دوره هاي کوتاه مدت بصورت بسته نرم افزاري و ارسال به شرکت هاي که با مجتمع همکاري آموزشي دارند.
4_ تدوين مستندات اعتبار سنجي مجتمع جهت اخذ مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي از سازمان ها و ارگان هاي زيربط.
5_ پذيرش و جذب کارورز بر اساس نياز واحدهاي مختلف مجتمع.

 

واحد هاي تحت نظارت :

 

واحد ثبت نام :

1_ پذيرش و ثبت نام کارآموزان دوره هاي کوتاه مدت (دوره هاي ضمن خدمت کارکنان).
2_ تخصيص کلاس و پايش روند تشکيل کلاس هاي دوره هاي کوتاه مدت و بلند مدت
3_ صدور پايان دوره، تجديد دوره و گواهينامه دوره هاي آموزشي کوتاه مدت.
4_امور مربوط معادلسازي دوره هاي آموزشي کوتاه مدت.

 

واحد آزمون :

اين واحد متولي برگزاري آزمون ها شامل آزمون دوره هاي کوتاه مـدت (دوره هاي ضـمن خدمت کارکنان)، آزمون دوره هاي بلندمدت ( دانشجويي ) و آزمون هاي استخدامي در مجتمع مي باشد.