• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

گروه آموزشی آموزش های عمومی و مدیریت

 

معرفی :

اين گروه علاوه بر دوره هاي کوتاه مدت در قالب دوره هاي نظام جامع آموزش کارکنان در حوزه ي صنعت آب و برق خوزستان بر اساس مجوزهای اخذ شده از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مبني بر تاييد صلاحيت اين مجتمع جهت برگزاري دوره هاي فرابري داده ها و دوره هاي اداري ، توانايي برگزاري کليه دوره هاي مشاغل مشترک اداري جهت کليه دستگاههاي اجرايي استان خوزستان را دارا مي باشد. همچنين اجراي دوره هاي بلند مدت دانشگاه جامع علمي – کاربردي رشته حسابداري را نيز بر عهده دارد.

 

شرح وظايف :

1_ ديسپاچينگ ، تله متي ، مخابرات اجراي دوره هاي آموزرشي کوتاه مدت اداري بخش غير فني در کليه بخشهاي 10000 و 20000 و 30000 بشکل تخصصي و غير تخصصي ، ابلاغي توسط دفتر آموزش و بهسازي نيروي انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ریاست جمهوري در (سطوح مهارتي،تخصصي-پژوهشي در 14 گرايش)،دوره هاي تکميلي بخش غيرفني در سطوح مهارتي ، تخصصي و تخصصي-پژوهشي و دوره هاي بخش مشاغل 80000

2_ اجراي دوره هاي بلند مدت پودماني(کارداني،کارشناسي و کارشناسي ناپيوسته) با مدرک دانشگاه جامع علمي –کاربردي.
توضيح :
دوره هاي آموزشي تکميلي مشاغل اداري (غير فني) مجموعه دوره هاي ابلاغي اي است که توسط دفتر آموزش و بهسازي نيروي انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ریاست جمهوري پيش بيني نشده ليکن براساس نياز سنجي بعمل آمده دفتر آموزش ، در سطوح صنعت آب و برق مورد نياز گرايشهاي فوق الذکر به تاييد دفتر مذکور رسيده است .

 

بخشهای گروه :

1_ بخش زبان

2_ بخش مدیریت

3_ بخش اداری

4_ بخش مالی

 

امکانات گروه :

1_ آزمايشگاه زبان با تعداد 30 جايگاه براي کارآموزان همراه با هدفون و يک جايگاه براي استاد
2_ کلاسهای مجهز به وسایل سمعی و بصری

 

ارتباط مستقيم :

پست الکترونيک :

General_Management@kwphc.ir

شماره تماس :

33340526 - 061