• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

مأموریت مجتمع

 

موضوع و هدف مجتمع عبارتست از :

 

1) برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی

 

2) برگزاری دوره های بلند مدت آموزشی

 

3) ایجاد و راه اندازی کارگاه ها و آزمایشگاه های مورد نیاز جهت انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی

 

4) انجام فعالیت های مطالعاتی، پروژه های تحقیقاتی و خدمات فنی و مهندسی

 

5) انجام خدمات آموزشی شامل تهیه و انتشار جزوات و کتب آموزشی و نشریات فنی، تهیه و تکثیر فیلم و اسلاید و سایر موارد کمک آموزشی

 

6) انجام خدمات مشاوره ای در امور برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی

 

7) ایجاد کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی و برگزاری سمینارها و سخنرانی های علمی و فنی

 

8) مشارکت در اجرای پروژه های صنعت آب و برق در قالب فعالیت های کارآموزی و کارورزی

 

9) انجام عملیات و معاملاتی که برای اجرای مقاصد مجتمع ضروری بوده و به صرفه و صلاح مجتمع باشد

 

10) همکاری با دیگر مراکز آموزشی و تحقیقاتی و سرمایه گذاری و مشارکت در مراکز و مؤسساتی که موضوع فعالیت آن ها با اهداف مجتمع مرتبط باشد

 

11) ارائه و اجرای دوره های ویژه بازآموزی و ارتقاء مهندسین، کارشناسان و سایر کارکنان با تأکید بر دوره های شغلی سازمانی

 

12) ایجاد مراکز آموزشی آزاد و فنی حرفه ای و اجرای دوره های آموزشی مرتبط با تصویب هیأت امنا