• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

مدير روابط عمومی

 
رحمن مؤذن نژاد

تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم سیاسی

پست الکترونیک : Ravabet_Manager@kwphc.ir