• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

مدیر گروه آموزشی آموزشهای عمومی و مدیریت

 
پریدخت لایجی

تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

پست الکترونیک : Public_Manager@kwphc.ir

شماره تماس : 33340828 - 061
 
واحد هاي تحت نظارت :
 
گروه آموزشی رایانه
گروه آموزشی آموزشهای عمومی و مدیریت
بخش زبان های خارجی