• امروز يکشنبه 13 آذر ماه 1401

HSE مدير گروه آموزشی

 
مجتبی خزایی

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

پست الکترونیک : HSE_Manager@kwphc.ir

شماره تماس : 33347242 - 061
 
واحد هاي تحت نظارت :
 
گروه آموزشی آب و محیط زیست
گروه آموزشی HSE