• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

مدیر دفتر پژوهش و فناوری

 
الهام ساکی

تحصیلات : دکترای مهندسی و مدیریت منابع آب

پست الکترونیک : Research_Manager@kwphc.ir

شماره تماس : 33343123 - 061
 
واحد هاي تحت نظارت :
 
کتابخانه
کارگاه ها و آزمایشگاه ها
بخش نظام مهندسی
بخش فنی و حرفه ای