• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

راهنماي پستهاي الکترونيک مجتمع

ریاست مجتمع : Managing_Director@kwphc.ir
معاونت آموزشي : Education_Assistant@kwphc.ir
معاونت مالي و پشتيباني : Financial_Assistant@kwphc.ir
رئیس گروه آموزشی آب و محیط زیست : Water_Manager@kwphc.ir
رئیس گروه آموزشی رایانه : Computer_Manager@kwphc.ir
رئیس گروه آموزشی شبکه : Network_Manager@kwphc.ir
رئیس گروه آموزشی آموزشهای عمومی و مدیریت : Public_Manager@kwphc.ir
رئیس گروه آموزشی نیروگاه : PowerPlant_Manager@kwphc.ir
رئیس گروه آموزشی HSE : HSE_Manager@kwphc.ir
امور آموزش کوتاه مدت : ShortTime_Training@kwphc.ir
امور آموزش بلند مدت : LongTime_Training@kwphc.ir
دبيرخانه : Info@kwphc.ir
گروه آب و محيط زيست : Hydro@kwphc.ir
گروه رايانه : Computer_Group@kwphc.ir
گروه شبکه : Network_Group@kwphc.ir
گروه آموزشهاي عمومي و مديريت : General_Management@kwphc.ir
گروه انرژي : Energy_Group@kwphc.ir
گروه نيروگاه : PowerPlant@kwphc.ir
گروه HSE : HSE_Group@kwphc.ir
دفتر پژوهش و فناوري : Research@kwphc.ir
کتابخانه : Library@kwphc.ir
حسابداري : Accounting@kwphc.ir
بودجه : Budget@kwphc.ir
واحد ارزيابي و نظارت : Assessment_monitoring@kwphc.ir
امور فرهنگي و دانشجويي : Farhangi@kwphc.ir
روابط عمومي : Ravabet@kwphc.ir
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات : Itc@kwphc.ir
مجتمع آزاد فني و حرفه اي آب و برق خوزستان : kwpc_tvt_azad89@kwphc.ir