• امروز چهارشنبه 2 فروردين ماه 1402
 

بخش فنی و حرفه ای

معرفی :

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان با بيش از 20 سال سابقه در آموزش و ارتقاء سطح دانش کارکنان شرکتهاي تابع وزارت نيرو در خوزستان با توجه به نياز صنعت به استفاده از دوره ها و آموزشهاي فني و حرفه اي در سال 1389 موفق به دريافت مجوز و تأسيس مرکز آموزش با نظارت و مطابق استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور با نام مجتمع فني و حرفه اي از کد صنعت آب و برق خوزستان جهت آموزش خواهران و برادران گرديده.
در اين مجتمع آموزش در رشته هاي مکانيک ، برق ، الکترونيک ، فناوري اطلاعات ، خدمات آموزشي عمران ، بهداشت و ايمني مجوز آموزشي صادر گرديده که نظر در کدام از اين رشته ها نيز مي توان با توجه به نياز از حرفه هاي تعريف شده استاندارد آموزش و در صورت قبول در آزمونهاي تئوري و عملي گواهي بين المللي دريافت نمود و يا با توجه به نياز صنعت حرفه اي جديد با استاندارد مورد نياز تعريف و پس از تأييديه نيز گواهينامه جهت آن حرفه صادر نمود.

 

 

آیین نامه های و بخشنامه ها :

 

فرم آموزشی :

دریافت فرم قرارداد کارآموز

 

استانداردهای آموزشی :

 

ارتباط مستقیم :

 

پست الکترونيک : kwpc_tvt_azad89@kwphc.ir

شماره تماس : 33347243 و 33340847 - 061