• امروز پنجشنبه 30 دي ماه 1400
 
مسابقه کتابخوانی با موضوع نماز

نسخه چاپي
بازديد : 84

به اطلاع می رساند معاونت فرهنگ، پژوهش و آموزش ستاد عالی اقامه نماز در نظر دارد مسابقه کتابخوانی با موضوع نماز را به صورت سراسری و از تاریخ 15 آذر ماه لغایت 12 بهمن ماه سال جاری از کتاب چلچراغ نماز و خانواده تالیف حجت الاسلام و المسلمین آقای سید جواد بهشتی و برای گروه سنی 15 سال به بالا و از طریق سامانه مسابقات ستاد اقامه نماز به نشانی www.mehr.namaz.ir  برگزار نماید.

  • ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﺑﻪ روش ﻫﺎي زﯾﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎیند:

ﻧﺴــﺨﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺘــﺎب ﺑـﺎ 50% ﺗﺨﻔﯿــﻒ ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ 120.000 رﯾـﺎل از ﻃﺮﯾـﻖ ﻓﺮوﺷــﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧـﺘﯽ ﺳــﺘﺎد ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ namazstore.ir و ﯾﺎ ﺳﺘﺎدﻫﺎي اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر

ﻧﺴﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ 80% ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ 50.000 رﯾﺎل، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻘﻂ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ: ketab.namaz.ir

  • ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آزﻣﻮن ﻣﺠﺎزي ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ از ﺳﻮي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اول دي ﻣﺎه ﻟﻐﺎﯾﺖ 12 ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
  • آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آزﻣﻮن ﻣﺠﺎزي ﺳـﺘﺎد ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ mehr.Namaz.ir ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از اول دي ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت 42 روز ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﻣﺠﺎزي در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
  • ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ 26 ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻣﯿﻼد ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ (ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم) از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ namaz.ir اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  • ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت اﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد:

اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺘﺎب: ﺣﻮزه اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺘﺎد ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﺎﻫﺎن ﮔﺮﺟﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 09123079281

اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ: ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺘﺎد ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺑﺎﻗﺮان ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 09127397090

 

 
ارسال شده توسط : روابط عمومی در تاريخ : 1400/9/25 ساعت : 1:07:39 PM

نام :  
ايميل :    
پيام :    
کد امنیتی :
Captcha image
Show another codeبارگذاری مجدد کد امنیتی