• امروز شنبه 15 بهمن ماه 1401
 

ثبت نام و مشاهده نتایج آزمون

ردیفعنوان آزمونشرکت متقاضیشروع ثبت نامپایان ثبت نامزمان آزموندریافت آگهیتوضیحاتسایت آزمون
1 آگهی جذب و بکارگیری نیروی حجمی نگهبانمؤسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی حافظین امنیت پادنا1401/11/081401/11/231401/11/27 دریفت آگهی توضیحات مشاهده آگهی
2 اعلام نتایج آزمونشرکت های برجمان ارشيا ، دنياکاران جنوب و تاراز منار--- دریفت آگهی توضیحات مشاهده آگهی
3 آگهی جذب نیروي کار در قالب قرارداد نیروي حجمیشرکت پیمانکاري بهره برداري (منطقه شادگان)1401/09/221401/11/011401/11/07 دریفت آگهی توضیحات مشاهده آگهی