• امروز شنبه 16 فروردين ماه 1399

ثبت نام

دفتر پژوهش و فناوری مجتمع در نظر دارد جهت افزایش فعالیت پژوهشی دانشجویان، اقدام به پرورش ایده های دانشجویی نماید. در همین خصوص در رشته های برق، آب، محیط زیست، عمران، کامپیوتر، HSE و حسابداری، دانشجویان علاقمند می توانند در زمینه رشته تحصیلی خود عناوین پروژه های پژوهشی خود را تا پـایان دی مـاه 1398. از طریق وبسایت مجتمع ثبت نمایند. پروژه های برگزیــده با همکاری مجتمع و با نظارت کمیته های علمی اجرایی و پس از تکمیل، به پژوهشگران برتر جوایـزی اهدا خواهد شد.

   
نام و نام خانوادگی :  
   
نام پدر :  
   
کد ملی :    
   
مقطع تحصیلی :
   
رشته تحصیلی :  
   
سال ورود :    
   
شماره دانشجویی :    
   
دانشگاه :  
   
عنوان پروژه پژوهشی :  
   
هدف :  
   
تشریح پروژه بصورت مختصر :  
   
دلایل :  
   
ذینفعان پروژه :  
   
مدت زمان لازم جهت اتمام پروژه : (ماه)    
   
شماره همراه :    
   
شماره ثابت :    
   
اگر پروژه را بصورت گروهی انجام می دهید، مشخصات همکاران خود را وارد نمایید.
 
افزودن همکار 1