• امروز چهارشنبه 1 آبان ماه 1398

مدیر گروه آموزشی نیروگاه

 
موسی ناصر نژاد

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی برق - سیستم های قدرت

پست الکترونیک : Power_Manager@kwphc.ir

شماره تماس : 33343124- 061
 
واحد هاي تحت نظارت :
 
گروه آموزشی نیروگاه
گروه آموزشی انرژی
گروه آموزشی شبکه